BATU PACITOROSO MERAH | JAVAROSO BAKAR

pacitoroso merah javaroso bakar 

Harga batu Pacitoroso Merah (Javaroso) Bakar ketebalan 1,8 cm :

  • Uk. 10 x 20 cm = Rp 60.000 per-m2 ;
  • Uk. 15 x 30 cm = Rp 80.000 per-m2 ;
  • Uk. 20 x 20 cm = Rp 80.000 per-m2 ;
  • Uk. 20 x 40 cm = Rp 80.000 per-m2 ;
  • Uk. 30 x 30 cm = Rp 85.000 per-m2 ;
  • Uk. 40 x 40 cm = Rp 90.000 per-m2 ;
  • Uk. 30 x 60 cm = Rp 95.000 per-m2 .